Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID VOORVERKOOP
a. Het Filmboek, hierna in mannelijk enkelvoud ‘FB’ te noemen, is een eenmanszaak gevestigd te (9731NB NB) Groningen aan de Regattaweg 188. FB is een uitgeverij in de breedste zin van het woord en houdt zich onder andere bezig met het maken van digitale boeken productie waar films op worden vertoond.
b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoop, communicatie, levering waaronder ook begrepen overeenkomsten van (ver)koop.
c. Bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van medewerkers van FB, alsmede voor overige personen die bij, voor of namens FB werkzaam zijn.
d. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van FB leidend. Bij strijdigheid met (algemene) voorwaarden van een andere partij gelden de voorwaarden zoals door FB gehanteerd. Ook bij in het geval algemene voorwaarden van een andere partij prevalentiebedingen bevatten, wordt de werking van iedere strijdige bepaling met deze voorwaarden uitgesloten.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
a. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Zolang een opdrachtnemer een offerte niet heeft aanvaard, is CM te allen tijde gerechtigd de offerte zonder opgaaf van reden in te trekken. Een offerte kan een beperkte geldigheidsduur hebben.
b. De opdracht is door CM aangenomen indien deze door CM is bevestigd. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal. Bevestiging kan ook plaats hebben gevonden door het feitelijk geven van uitvoering aan de opdracht.
c. CM is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst op te zeggen waarbij de CM de zorg van een goed opdrachtnemer in acht neemt. CM is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door CM verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.
e. Opdrachtgever is gehouden alle mogelijk relevante informatie onmiddellijk aan CM te melden. Deze informatie ziet op de inhoud van de werkzaamheden alsook op eventuele dreigende insolventie van de opdrachtgever.
f. CM stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. CM bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

3. REIS EN VERBLIJF
a. Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten. Deze kosten hoeven niet te worden meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. CM hanteert een vergoeding van € 0,30 per gereden km.
b. In het geval van afwijkend vervoer zoals bussen en vrachtwagens wordt een inhuurbedrag berekend plus een aangepast kilometer tarief dat kan variëren van € 0,35 tot € 0,85 cent per gereden kilometer per vervoersmiddel. Daarnaast kunnen kosten voor het inhuren van een chauffeur van een dergelijk voertuig worden doorbelast.

4. MUZIEK
a. In het geval voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt rechten moeten worden afgedragen aan enige auteursrechtenorganisatie zoals Buma Stemra, dan worden deze kosten doorbelast. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte niet hoeven te worden opgenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en worden toegevoegd aan de eindfactuur.
b. In het geval tijdens de opdracht geen duidelijkheid bestaat over auteursrechten, is CM gerechtigd achteraf deze kosten in rekening te brengen, ook als de opdracht reeds is afgerond.
c. In sommige gevallen wordt er royaltyvrije muziek in een productie gebruikt. In dit geval is er geen afdracht aan Buma Stemra en komen er geen extra kosten bij.

5. VOICE OVER
a. In het geval gebruik gemaakt wordt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen, worden de kosten van een voice-over als additionele kosten toegevoegd aan de eindfactuur. Deze kosten hoeven niet opgenomen te worden in een offerte.
b. In het geval tijdens de opdracht geen duidelijkheid bestaat over de kosten voor een voice-over, is CM gerechtigd achteraf deze kosten in rekening te brengen, ook als de opdracht reeds is afgerond.

6. PRIJZEN
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging , offerte of factuur zijn alle door FB genoemde prijzen inclusief de van toepassing zijnde BTW.

7. BETALING / INCASSO
a. Behoudens nadrukkelijk afwijkende afspraken, dient volledige betaling van de factuur bij het afrekenen te geschieden.
b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet heeft plaatsgevonden zal het bestelde product niet geleverd worden.

8. OVERMACHT
a. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan FB toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van FB voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door FB ingeschakelde derden voordoen.
b. In geval van overmacht heeft FB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FB niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel FB als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en/of interesten.
c. Indien FB bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is FB gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
d. FB heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

9. LEVERING, RISICO EN TRANSPORT
a. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken of materiaal op de opdrachtgever overgaan wanneer FB de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken of materiaal staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico.
b. FB is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging, tijdens of na het overzetten/versturen van enig fysiek of digitaal materiaal.
c. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.
d. Indien de opdrachtgever aan FB verzoekt de zaken of materiaal tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken of materiaal eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer FB de zaken of materiaal ter beschikking van de opdrachtgever heeft gesteld. In het geval dat de opslag van zaken of materiaal door de opdrachtgever is verzocht treedt FB slechts op als intermediair en is FB gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding brengt geen aansprakelijkheid mee ten aanzien van de opslag.
e. Indien is overeengekomen dat FB het transport verzorgt, bepaalt FB op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
f. Reclames met betrekking tot facturen dienen op straffe van verval binnen schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na de factuurdatum. Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbare tekortkoming in de nakoming door FB van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat de tekortkoming bij de opdrachtgever redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

10. LEVERINGSTERMIJNEN
a. Een door FB opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door FB van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van FB op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van FB in te laten treden, FB overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen, ongeacht hetgeen de opdrachtgever in zijn algemene voorwaarden heeft bedongen.

11. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
a. FB is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FB, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. FB is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
b. FB is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde FB, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
c. FB is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van overschrijding van overeengekomen termijnen.
d. Het enkele feit dat FB mogelijke aansprakelijkheden heeft verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering maat de uitleg van voornoemde voorwaarden niets anders.
e. In het geval enige aansprakelijkheid expliciet door FB of een door hem daartoe gerechtigde wordt erkend, is de aansprakelijkheid van FB nimmer hoger dan het door FB erkende bedrag, eventueel gemaximeerd tot het bedrag waarvoor FB is verzekerd.

12. ONTBINDING
a. FB is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend):
i. de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
ii. de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
iii. na het sluiten van de overeenkomst FB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
iv. de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
v. de opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
vi. de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Voornoemde is onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door CM verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van CM om de gehele schade in rechte te vorderen.
c. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel, economisch en juridisch in bezit van CM. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht is FB gerechtigd de (rechts)persoon die inbreuk maakt aansprakelijk te stellen voor alle hieruit voortvloeiende schade.
b. Op alle FB-producties rust het auteursrecht. Een FB-productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, CM. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met FB.
c. FB behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
e. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is FB gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door FB gemaakte kosten te vergoeden.
f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht CM hiervan onverwijld in kennis te stellen.

14. DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
a. FB zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken of materiaal in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. FB is evenwel niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze bewaring.

15. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
a. FB is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. De wijziging zal aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt en geldt voor de duur van de opdracht. De meest actuele voorwaarden zijn te allen tijde te vinden op de website van FB.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door het Nederlands recht.
b. Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met FB als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.
c. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging waar FB werkzaam is of laatstelijk werkzaam was.